varsamt.

Det är projektet Husnyckeln som skapat denna webbplats. Husnyckeln är ett interreg-projekt som syftar till att värna och utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom kunskapsförmedling och information om byggnadskultur och byggnadsvård. (www.husnyckeln.org)


Projekt

Som ett led i Husnyckelns arbete har webbplatsen Varsamt tagits fram som en interaktiv nätbaserad kurs. Webbplatsen är tillgänglig för alla som är intresserade av byggnadskultur och byggnadsvård. I första hand vänder sig kursen Varsamt till elever som studerar på gymnasieskolans byggprogram. Kursen är utformad för att öka elevernas kompetens för arbete med det byggda kulturarvet som här är representerat av enfamiljshus byggda mellan 1890 och 1999. Många av dessa hus har tidstypiska karaktärer, kvaliteter och arkitektoniska egenskaper som lätt byggs bort i samband med renoveringar.

 

Webbplatsen är tänkt att ge de unga yrkespersonerna en medvetenhet om att byggnader har olika karaktärsdrag. Vår förhoppning är att webbplatsen på ett lättfattligt sätt ska ge en introduktion till varsamhetsbegreppet och ge exempel på ett varsamt förhållningssätt. Det finns många sätt man kan förändra en byggnad och vi vill uppmuntra till medvetna val. 

 

Varsamt enligt lagen

Varsamhetens idé: I underhållet av vår byggda miljö riskerar vi att göras oss av med värdefulla hus redan innan vi insett att de är kulturhistoriskt värdefulla och att vi vill ha dem kvar. Därför behöver vi göra medvetna val när hus ska underhållas så att värdena inte tas bort. (Riksantikvarieämbetet i boken Förändra varsamt).

 

Utgångspunkten för denna webbplats är att ur olika perspektiv uppmärksamma begreppet varsamhet i relation till befintlig bebyggelse. Både i Norge och i Sverige är det kommunerna som arbetar med den fysiska planeringen. Arbete styrs av lagar som ställer krav på hur bebyggelsen ska tas om hand.

 

I Norge är det Plan og Byggloven som beskriver ansvaret för att de kulturhistoriska värdena bevaras vid ombyggnad. Det är kapitel 31 och 29 som ställer krav på ändring av befintlig bebyggelse. § 31-1 "Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk". Vid ändring, upprustning och renovering av befintliga byggnader ska kommunen se till att historiska, arkitektoniska eller andra kulturhistoriska värden, som hör till en byggnads exteriör, så långt som möjligt blir bevarade. Kap. 29 "gjelder tilsvarende", § 29-2. "Visuelle kvaliteter : Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering."

  

I Sverige styrs den fysiska planeringen av Plan- och bygglagen. Den så kallade varsamhetsparagrafen finns i Plan- och bygglagen kap. 8 § 17. I paragrafen står att: ”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” Detta gäller alla byggnader oavsett vilken sorts hus det är eller var byggnaden står.

 

Vi som gjort webbplatsen

 

Idé och genomförande

Musik under fliken Trender

Stiftelsen Jamtli, Östersund

1890-tal: Elvira Madigan

Björn Olofsson

1900-tal: Sverige

Sara Höglund

1910-tal: Intåg i sommarhagen

Henrik Ylikoski

1920-tal: Jazzgossen

Magnus Stafverfeldt

1930-tal: Calle Schewens vals

 

1940-tal: Swing it, magistern!

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim

1950-tal: Flottarkärlek

Hauke Haupts

Knut Haaland Grøttland

1960-tal: Cadillac

1970-tal: Dancing Queen

Kristin B Svendsen

1980-tal: The Look

 

1990-tal: All That She Wants

Webbdesign och -programmering

 

Aloq Webbyrå, Östersund

Fotografier

 

Jamtli bildbyrå, Östersund

Film

Arkitekturmuseet, Stockholm

Produktion: Sempremedia, Östersund

Hedmarksmuseet, Hamar

Regissör: Håkan Borgsten

Fotograf Camilla Cherry, Stockholm

Antikvarien: Lena Bengtsson

Kalmar läns museum, Kalmar

Bygglovhandläggaren: Henric Tungström

Kulturen, Lund

Byggvaruhandlaren: Bert-Ola Henriksson

Maihaugen, Lillehammar

Husägare: Gunilla Nilsson Edler

Norsk Folkemuseum, Oslo

 

Oslo Museum, Oslo

Visualisering under fliken Du väljer

Tema arkitekter, Sundsvall

(1900-talet: foto fra spisestuen i 1905-leiligheten i OBOS-gården, Wesselsgate 15, på Norsk Folkemuseum.)

 

Tekniska museet, Stockholm

Illustration

Upplandsmuseet, Uppsala

Anders Suneson tecknade bilder, Östersund

Volvo Historiska Arkiv, Göteborg

 

 

Nyord

 

Birgitta Lindgren, Stockholm

 

 

I projektet Husnyckel deltar, utöver Stiftelsen Jamtli och Sør-Trøndelag Fylkeskommune, även Länsstyrelsen i Jämtlands län, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Länsstyrelsen Västernorrland och Trøndelag Folkemuseum - Sverresborg.